General Information

Foodtours.eu
Individual Enterprise
Company Number : 29542686
Address: Høffdingsvej 34, 2500 Valby
E-mail address: info@foodtours.eu
Phone: +4550123645
Established: 2012

 

Payments

Foodtours.eu accept payment by credit / VISA VISA Electron, MasterCard, JCB, Union Pay. Payment will be withdrawn after the ticket is received.

 

Delivery

You will receive your ticket by e-mail as soon as possible. If you have not received the email with the tickets within 24 hours: Do you do the following:

  • Check that you have the correct email address and ticket purchase is completed.
  • You can also check if you have a spam filter that prevents the message from being displayed legitimately
  • If you still have not received the mail, please call our customer service telephone: +45 50 12 36 45

The client must make sure to bring your proof of purchase of a food tour, and meet at the agreed starting at agreed time.

 

 

Special Conditions

If you regret your purchase (withdrawal)

You have 14 days to cancel when you shop with us.
The period begins on the day the agreement was concluded. If you want the service provided before the deadline expires, you give your express prior consent for delivery beginning and that the time stops when the service is fully supplied.

In practice, this means that your cooling-off period expires when the service is fully supplied. You retain all your right, while the work or the supply lasts.

Have you given your consent for the work or supply can go ahead and wish you subsequently nevertheless regret your purchase, you should be aware that we will charge a reasonable fee for the work that has already been delivered.

You must, within 14 days of its conclusion give us notification that you want to cancel your purchase. Notification shall be given by e-mail: info@foodtours.eu or Tel: 50 12 36 45i your message, make us clearly aware that you want to use your right of withdrawal. You can also choose to use our standard withdrawal form and send it to us. You can find it below:

 

Services excluded withdrawal
The following product types are excluded withdrawal:

  1. Provision of services in the form of recreational, when the provisions of the Agreement on the date or within the specified period the service to be performed.

 

 

Refund of the purchase amount

If you regret your purchase, you will of course the amount you have paid us back. Have you given your consent to work or delivery can begin, and want you anyway to regret your purchase, you should be aware that we will charge a reasonable fee for the work that has already been delivered.

We will refund the amount to you without undue delay and in any event within 14 days from the date we have received notice of your decision to withdraw from this contract. We carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise.

 

 

If there is something wrong with services

Købelovens lack rules may apply to purchases.
If you are not satisfied with the service you can contact our us at 50123645 or email: info@foodtours.eu
Basically, you have not a 2 year warranty, as it is a service. Therefore, please immediately contact us if you experience problems.
You have the right to obtain correction of any deficiencies in the service attributable to the service nature, unless it is a question of his own circumstances, or other external circumstances which we accordance with Danish law can not be held responsible for.

 

 

What do we do with your personal information (privacy policy)

For you to enter into an agreement with us, we need the following information:

name
address
phone
E-mail address

 

We record of your personal information for the purpose of delivering the goods to you / you and contact you / you with information on changes and unforeseen obstacles.

Personal information registered with Foodtours.eu and kept for five years, after which the data are deleted.

When collecting personal information through our website, we ensure that it always happens when submitting your express consent, so that you are informed of exactly what information is collected and why.

The Director, the Chief Executive and the marketing responsible for Foodtours.eu have access to the information recorded about you.

The controller på www.foodtours.eu er Maria Beisheim

We do not store customer data encrypted.
We do not transmit customer data encrypted.

Information provided to www.foodtours.eu transmitted or sold in any way to third parties, and we will record any sensitive personal information.

As registered with Foodtours.euhar you always have the right to object to the registration. You also have the right to inspect the information recorded about you. These rights are secured by the Privacy Act. Comments and related sought to Foodtours.eu via email: info@foodtours.eu.

 

 

Appeals

If you have a complaint about your purchase, please contact Maria Beisheim on mb.cph@foodtours.eu If we fail to find a solution, you can file a complaint with the relevant boards in the area if the conditions are fulfilled.

 


 

 

Generelle oplysninger

Foodtours.eu
Individual Enterprise
CVR nr.:  29542686
Adresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby
E-mailadresse: info@foodtours.eu
Telefonnummer: +4550123645
Etableringsår: 2012

 

Betaling

Foodtours.eu modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort VISA-electron, Mastercard, JCB, Union Pay. Betaling vil først blive trukket efter billetten er modtaget.

 

Levering

Du vil modtage din billet på e-mail hurtigst muligt. Hvis du ikke har modtaget e-mailen med billetterne inden for 24 timer: Kan du gøre følgende:

  • Undersøg om du har skrevet korrekt mailadresse og om billetkøbet er gennemført.
  • Du kan også undersøge om du har et spamfilter, der forhindrer mailen i at blive vist retmæssigt.
  • Hvis du fortsat ikke har modtaget mailen, skal du ringe til vores kunderservice telefon på: +45 50 12 36 4

Kunden skal selv sørge for, at medbringe dokumentation for køb af en food tour, og mødes ved det aftalte udgangspunkt på aftalte tidspunkt.

 

 

Særlige vilkår

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på,  at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved Email: info@foodtours.eu eller Tlf: 50 12 36 45I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.  Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til os. 

 

Ydelser undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

  1. Levering af tjenesteydelser i form af fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

 

Hvis der er noget galt med tjenesteydelser

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte vores os på 50123645 eller mail: info@foodtours.eu
Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.
Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig/jer og kontakte dig/jer med oplysninger om ændringer og ved uforudsete forhindringer.

Personoplysningerne registreres hos Foodtours.eu og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren, den daglige leder og den marketings ansvarligeforFoodtours.euhar adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.foodtours.eu er Maria Beisheim

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.foodtours.eu videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Foodtours.euhar du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Foodtours.euvia e-mail: info@foodtours.eu.

 

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Maria Beisheim på mb.cph@foodtours.eu Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.